Pravice invalidov

Na fotografiji je odprta knjiga z dvema upognjenima listoma v obliki srca.

Konvencija o pravicah invalidov pomeni prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument o človekovih pravicah, ki jo je Evropska Unija sprejela leta 2006, leta 2008 pa jo je ratificirala tudi Slovenija. S tem smo sprejeli zavezo, da na nacionalni ravni sprejmemo ustrezne ukrepe, s katerimi bomo invalidom zagotovili enak dostop in obravnavo kot drugim. To pomeni med drugim tudi zagotovitev dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev po načelu univerzalne dostopnosti. Informacije, proizvode, storitve, programe, okolja in komunikacijo bodo po načelu univerzalne dostopnosti lahko uporabljali vsi, kolikor je to mogoče, ne da bi jih bilo treba naknadno prilagajati ali posebej oblikovati. Pri tem ne bi smeli izključevati uporabe podpornih naprav, ki jih posamezne skupine invalidov potrebujejo za lažje in samostojnejše delovanje.

Evropska strategija o invalidnosti 2010 – 2020 se osredotoča na odpravljanje ovir in univerzalno dostopnost. Strategija določa ukrepe na podlagi obnovljene zaveze Evropa brez ovir, in sicer na več prednostnih področjih: dostopnost, sodelovanje, enakost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, socialna zaščita, zdravje in zunanji ukrepi. Njen cilj je invalidom zagotoviti dostopnost do blaga in storitev, vključno z javnimi storitvami, ter dostopnost do podpornih naprav.

Strategija Dostopna Slovenija se je oblikovala leta 2006 in opredeljuje 7 temeljnih ciljev dostopnosti. Gre za nacionalno usmeritev izboljšanja dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, ki se postopno uresničujejo od leta 2006-2025.

Na sliki je narisana dlan, stisnjena v pest.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov je namenjen opredelitvi temeljnih pojmov, preprečevanja in odpravljanja diskriminacije invalidov, ki temelji na invalidnosti, ter ustvarjanje enakih možnosti invalidom na vseh področjih družbenega življenja.

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) gluhim osebam podaja pravico do uporabe znakovnega jezika pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe. Prav tako zakon gluhim podeljuje pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

Akcijski program za invalide 2014 – 2021 je namenjen spodbujanju, varovanju in zagotavljanju polnopravnega in enakovrednega uživanja človekovih pravic invalidov ter spodbujanja spoštovanja njihovega dostojanstva. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 91 ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2014 -2021.

Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja poudarja pomembnost dostopa do informacij in storitev prek spleta. S pomočjo dostopnih spletišč in mobilnih aplikacij imajo državljani lahko večji dostop do storitev javnega sektorja ter prejemajo storitve in informacije, ki jim olajšajo vsakodnevno življenje in s katerimi lažje uveljavljajo pravice v Uniji. Načela za dostopnost spletnih strani so pretvorjena v merila uspešnosti, ki jih je mogoče preskusiti in so podlaga evropskega standarda EN 301 549 V1.1.2.

Zakon o  dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnih organov je bil sprejet 17.4. 2018, predstavlja uredbo minimalne harmonizacije in je povzetek zgoraj omenjene EU direktive. Spletišča, ki so objavljena pred 23. septembrom 2018, morajo biti prilagojena do 23. septembra 2020, spletišča, ki so objavljena po 23. septembru 2018, pa morajo biti dostopna do 23. septembra 2019. Mobilne aplikacije morajo biti dostopne s 23. junijem 2021, vsebine na ekstranetu in intranetu objavljene pred 23. septembrom 2019.